تعداد صفحات مقاله ارسالی
22 دی 1400

از تمامی دانشجویان متقاضی ارسال مقاله تقاضا می شود که مقاله ارسالی خود را حداکثر تا 6 صفحه تنظیم نمایند. لذا مقالاتی که بیشتر از این تعداد صفحه باشند بررسی نخواهند شد.

با تشکر کمیته علمی دومین همایش هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی

login