کمیته برگزاری

دکتر حسین تیموری فعال

دکتر حسین تیموری فعال

دبیر
hossein.teimooriatu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

کمیته اجرایی

دکتر لطیفه پور محمد باقر اصفهانی

دکتر لطیفه پور محمد باقر اصفهانی

دبیر اجرایی
l_pmbatu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

کمیته علمی

دکتر حسین تیموری فعال

دکتر حسین تیموری فعال

عضو کمیته علمی
hossein.teimooriatu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسن رشیدی

دکتر حسن رشیدی

عضو کمیته علمی
hrashiatu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی

دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی

عضو کمیته علمی
oskoei atu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر فرشته آزادی پرند

دکتر فرشته آزادی پرند

عضو کمیته علمی
parandiust.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر فرزام متین فر

دکتر فرزام متین فر

عضو کمیته علمی
f.matinfar atu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمد بحرانی

دکتر محمد بحرانی

عضو کمیته علمی
bahraniatu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر لطیفه پور محمد باقر اصفهانی

دکتر لطیفه پور محمد باقر اصفهانی

عضو کمیته علمی
l_pmbatu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سید مهدی طاهری

دکتر سید مهدی طاهری

عضو کمیته علمی
taherismstergmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکترفرزاد اسکندری

دکترفرزاد اسکندری

عضو کمیته علمی
askandari atu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر کامران شیوندی

دکتر کامران شیوندی

عضو کمیته علمی
sheivandiatu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عبدالساده نیسی

دکتر عبدالساده نیسی

عضو کمیته علمی
a_neisyatu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ناصر خیابانی

دکتر ناصر خیابانی

عضو کمیته علمی
naser.khiabaniatu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حمیدرضا رحمانی دهکردی

دکتر حمیدرضا رحمانی دهکردی

عضو کمیته علمی
hdehkordi gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر آزاده میرزائی

دکتر آزاده میرزائی

عضو کمیته علمی
mirzaei.azadegmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر جلیل یونسی بروجنی

دکتر جلیل یونسی بروجنی

عضو کمیته علمی
boroujaniatu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مهدی علائیان

دکتر مهدی علائیان

عضو کمیته علمی
alaeiyaniust.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
دکتر جواد وحیدی

دکتر جواد وحیدی

عضو کمیته علمی
jvahidiiust.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
دکتر علی بنیادی نائینی

دکتر علی بنیادی نائینی

عضو کمیته علمی
bonyadiiust.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
دکتر حسین صامتی

دکتر حسین صامتی

عضو کمیته علمی
sametisharif.edu
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر حمید بیگی

دکتر حمید بیگی

عضو کمیته علمی
beiygisharif.edu
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر حمید حاج سیدجوادی

دکتر حمید حاج سیدجوادی

عضو کمیته علمی
h.s.javadishahed.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
دکتر حمزعلی نورمحمدی

دکتر حمزعلی نورمحمدی

عضو کمیته علمی
nourmohammadishahed.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
دکتر مهربان هادی پیکانی

دکتر مهربان هادی پیکانی

عضو کمیته علمی
m.paykanikhuisf.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دکتر مهدی افضلی

دکتر مهدی افضلی

عضو کمیته علمی
impcsafzaliiauz.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زنجان
دکتر حسن خدایی مهر

دکتر حسن خدایی مهر

عضو کمیته علمی
hassankhodaiemehrgmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر احمد خوانساری

دکتر احمد خوانساری

عضو کمیته علمی
a_khonsariut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر هادی ویسی

دکتر هادی ویسی

عضو کمیته علمی
h_veisiut.ac.ir
عضو کارگروه ارزیابی اختراعات بنیاد ملی نخبگان
دکتر باقر باباعلی

دکتر باقر باباعلی

عضو کمیته علمی
babaaliut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر سعیده ممتازی

دکتر سعیده ممتازی

عضو کمیته علمی
momtaziaut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر مصطفی صالحی

دکتر مصطفی صالحی

عضو کمیته علمی
mostafa__salehiut.ac.ir
معاون سامانه های اطلاعاتی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران
دکتر هدیه ساجدی

دکتر هدیه ساجدی

عضو کمیته علمی
hhsajediut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمد صنیعی آباده

دکتر محمد صنیعی آباده

عضو کمیته علمی
sanieemodares.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مجید جعفری خالدی

دکتر مجید جعفری خالدی

عضو کمیته علمی
jafari-mmodares.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد آرشی

دکتر محمد آرشی

عضو کمیته علمی
arashium.ac.ir
arashi@um.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد هادی بکایی

دکتر محمد هادی بکایی

عضو کمیته علمی
m.hadibokaeigmail.com
عضو پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دکتر مسعود قیومی

دکتر مسعود قیومی

عضو کمیته علمی
m.ghayoomiihcs.ac.ir
عضو پژوهشکده زبان شناسی و مطالعات فرهنگی
دکتر محبوبه هوشمند کفاشیان

دکتر محبوبه هوشمند کفاشیان

عضو کمیته علمی
houshmand_iaumyahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
دکتر زهرا زجاجی

دکتر زهرا زجاجی

عضو کمیته علمی
z.zojajiaut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان