آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-11-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-11-20
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1400-11-10
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-11-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-11-24
تاریخ شروع کنفرانس
1400-11-27 09:00
تاریخ پایان کنفرانس
1400-11-28 18:00